استان ها

طی ۲ سال اخیر هیچ پرونده جرم مطبوعاتی در استان یزد تشکیل نشده است

به گزارش خبرگزاری آنلاین یزد ؛ هوعلم علی دهشیری ، در آغاز نشست انتخاباتی اعضای هیئت داوران مطبوعاتی استان یزد ، گفت: در دادگاه باشید.

وی افزود که در شرایط خاص به بررسی چنین جنایاتی اشاره می شود. دیدگاه ویژه قانونگذار نیز مشابه است او دارای جنایات است.

“از آنجا که نمایندگان LM افکار عمومی را منعکس می کنند و به عنوان یک قاعده ، جنایات مرتکب شده با انگیزه های شرافتمندانه شکل می گیرند ، قانونگذار بررسی جنایات آنها را با حضور اعضای هیئت منصفه پیش بینی کرده بود ، به طوری که قضات این دادگاه. از گروه ها هستند

رئیس قاضی استان یزد یادآور شد. جنایات سیاسی “

“مایه خوشحالی است که سالهاست هیچ پرونده جنایی مربوط به مطبوعات در استان یزد باز نشده است. دو سال پیش ، هنگامی که تصمیم گرفته شد که جنایات سیاسی باید با حضور هیئت منصفه محاکمه شود ، هیچ پرونده جنایی سیاسی تشکیل نشد. پیشگیری ، به ویژه اخلاق ، قانونی بودن ، اخلاق حرفه ای در رسانه های دولتی و مطبوعات.

دهشیری به غیر از تهران به 14 عضو هیئت داوران مطبوعات در ایالت های دیگر اشاره کرد. جلسات با حضور 9 نفر برگزار می شود. واضح است که هیئت منصفه ایالتی پس از قانونی شدن احکام اعضای هیئت منصفه ، پس از اعلام نماینده رئیس قوه قضائیه ، در مراسم رسمی سوگند شرکت می کند.

48: