علمی و پزشکیکسب و کار ایرانیان

تفاوت anything و everything

در آموزش آنلاین آیلتس قواعدی مانند؛  Anything و nothing هردو ضمایر نامعین هستن که معنی مشابهی دارن. anything آموزش آنلاین آیلتس به وجود هرچیزی اشاره داره درحالی‌‌که nothing به عدم وجود هرچیزی اشاره داره. اما تفاوت اصلی anything و Nothing در اینه که nothing اغلب با افعال مثبت و anything در جملات منفی و سوالی استفاده می‌‌شه. از هردوی این کلمات می‌‌تونیم در جمله برای بیان یه چیز واحد و یکسان استفاده کنیم. در این مقاله از سری مقالات آموزش آنلاین Ielts آرمانی؛ ابتدا معنی، گرامر و کاربرد هریک از کلمات anything و nothing رو با استفاده از مثال‌‌هایی یاد می‌‌گیریم. بعدش تفاوت بین anything و nothing رو با مقایسه کاربرد و معنی‌‌هاشون توضیح می‌‌دیم.

آیلتس آنلاین رایگان | بهترین کلاس آنلاین آیلتس | بهترین کلاس آیلتس

گرامر Nothing

Nothing یه ضمیر نامعین به معنی “هیچ چیزی” یا “هیچ” هست. این کلمه به نبود چیزی اشاره داره و از‌‌این‌‌رو بار معنایی منفی داره. با‌‌این‌‌حال اغلب از این کلمه در جملات مثبت استفاده می‌‌شه. مثال:

They know nothing.

ترجمه:    اون‌‌ها هیچی نمی‌‌دونن.

She said nothing about her promotion.

ترجمه:   اون هیچی درمورد ترفیعش نگفت.

The mechanic found nothing wrong with my car.

ترجمه: مکانیک هیچ مشکلی تو ماشینم پیدا نکرد.

لازمه بدونید که از nothing نباید تو جملات منفی استفاده بشه. انجام این کار منجر به ایجاد بار منفی دوبل در معنی می‌‌شه (منفی در منفی می‌‌شه مثبت).

گرامر Anything

Anything هم یه ضمیر نامعینه که به هرچیزی اشاره داره؛ مهم نیست اون چیز چی باشه. از این ضمیر معمولا در جملات سوالی و منفی استفاده می‌‌شه.

Do you know anything about this event?

ترجمه:   چیزی درمورد این رویداد می‌‌دونی؟

Is there anything else you want to add to your orders?

ترجمه:   چیزی هست که بخواهید به سفارشاتتون اضافه کنید؟

He didn’t tell her fiancée anything about his family.

ترجمه:   اون به نامزدش چیزی درمورد خانوادش نگفت.

در ابتدای این مقاله گفتیم که می‌‌شه از Nothing و anything برای بیان یه معنای یکسان استفاده کرد. این کار با استفاده از ساختار جملات منفی و مثبت انجام می‌‌گیره.

I know nothing about the robbery. =  I don’t know anything about the robbery.

ترجمه:   من چیزی درمورد دزدی نمی‌‌دونم= من هیچی درمورد دزدی نمی‌‌دونم.

We ate nothing. = We didn’t eat anything.

ترجمه:   ما هیچی نخوردیم= ما چیزی نخوردیم.

بنابراین:

Anything + فعل منفی = nothing

به‌‌علاوه، nothing و anything به راحتی می‌‌تونن در سوالات جایگزین بشن.

Have they found anything? → Have they found nothing?

ترجمه:   اون‌‌ها چیزی پیدا کردن؟ → اون‌‌ها هیچی پیدا نکردن؟

خلاصه‌‌ای از تفاوت Nothing و anything

معنی

nothing به معنی “هیچی” هست.

Anything به معنی “هرچیزی” هست.

وجود یا نبود

Nothing بیانگر نبود یا عدم وجود چیزی هست.

Anything بیانگر وجود چیزی هست.

کاربرد

Nothing اغلب در جملات مثبت به کار برده می‌‌شه.

Anything اغلب در جملات منفی استفاده می‌‌شه. ‌‌

ضمایر نا معین یا زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که در رابطه با چیز یا کسی نامشخص و مبهم صحبت می کنیم یا در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص صحبت می کنیم.

کاربردها

افراد و اشیاء

زمانی که به اشیاء یا چیزها اشاره می کنیم از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –thing ختم می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

everything, something, anything, nothing

برای افراد از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –one یا –body ختم شود.

everybody/everyone, somebody/someone, anybody/anyone, nobody/no one

جدول ضمایر نامعین

ضمیر نامعین کاربرد مثال
everything

(همه چیز)

everybody/everyone

(همه کس، همه)

هر فرد یا چیزی در گروه، همه با هم

Everything looks different.

(همه چیز متفاوت به نظر می رسید)

It seems that everyone has disappeared.

(به نظر می رسد همه ناپدید شده اند.)

something

(چیزی)

somebody/someone

(کسی)

یک چیز یا فرد نامشخص در گروه

I would really like to ask someone.

(من خیلی دوست دارم از کسی بپرسم.)

I think I heard something.

(فکر کنم چیزی شنیدم.)

anything

(هرچیزی)

anybody/anyone

(هرکسی)

یک فرد یا چیز رندوم در گروه

I am sure anyone could help me to get back to the city centre.
I would do anything to get back to the city centre. (مطمئنم هر کسی می توانم به من کمک کند به مرکز شهر بروم، من هر کاری می کنم تا به مرکز شهر برسم.)
در جملات منفی به جای هیچ کس یا هیچ چیز

But there isn’t anyone here I could ask.

(اما اینجا هیچ کس نیست که بتوانم از او بپرسم)

برای سوال کردن در مورد وجود کسی یا چیزی

Is there anyone there?

(آیا کسی آنجا هست؟)

Nothing

(هیچ چیزی)

nobody/no one

(هیچ کسی)

هیچ یک از افراد یا چیزهای گروه

Nothing looks familiar.

(هیچ چیز آشنا به نظر نمی رسد.)

There is nobody in the street.

(هیچ کس در خیابان نیست.)

توضیحات بیشتر

nothing/nobody  یا anything/anybody

میتوان به جای nothing/nobody/no one از anything/anybody در جمله منفی نیز استفاده کرد و معنایی کاملا مشابه خواهند داشت. به مثال زیر توجه کنید:

There is nobody here I could ask.

There isn’t anyone here I could ask.

(هیچ کس اینجا نیست که بتوانم از او بپرسم.)

ضمایر نامعین و ضمایر شخصی

ضمایر نامعینی که به body/one ختم می شوند نشان دهنده یک فرد هستند. زمانی که بخواهید برای اشاره به آن فرد از ضمیر شخصی یا ضمیر ملکی استفاده کنید حالت سوم شخص جمع مورد استفاده قرار خواهد گرفت. (در فارسی معمولا از ضمیر سوم شخص مفرد استفاده می شود) به مثال زیر توجه کنید:

Everybody should know their way home.

(هر کسی باید راهش را به خانه بشناسد.)

ضمایر نامعینی که به اشیاء اشاره می کنند (به thing ختم می شوند) معمولا با ضمیر شخصی it جایگزین می شوند. به مثال زیر توجه کنید:

Nothing looks the way it used to.

(هیچ چیز آنطوری که بود به نظر نمی رسد.)

لینک های مفید

کاربرد something ، anything و nothing در انگلیسی

کلماتی همچون anything ،something و nothing در زبان انگلیسی ضمایر نامعین نامیده میشوند.
این ضمایر به چیز خاصی اشاره ندارند.
ضمایر نامحدود یا نامعین در جایگاه قرار می گیرند.
امکان وقوع یا وجود داشتن هر چیزی ممکن است ۰ تا ۱۰۰ درصد باشد.
با توجه به این نکته می توانیم این کلمات را به ترتیب زیر مرتب کنیم:

everything   ۱۰۰%
something   ۵۰%
anything   ۲۰%
nothing   ۰%

از نظر لغوی این کلمات بدین صورت معنا میشوند:
every  همه
some  بخش
any  کمی
no  هیچ

  • something

کلمه something می تواند در جایگاه ، ضمیر و قید قرار گیرد و در زبان انگلیسی به معنای «چیزی» یا «یک چیزی» میباشد.

به جملات زیر توجه کنید:

I want to buy a bag.
میخواهم یک کیف بخرم.

I want to buy something.
میخواهم چیزی / یک چیز بخرم.

در مثال اول به طور واضح مشخص است که قرار است کیف خریداری شود اما در مثال دوم مشخص نیست.

I want to tell you a secret.
میخواهم یک رازی را به تو بگویم.

I want to tell you something.
میخواهم چیزی به تو بگویم.

در مثال اول مشخص است که راجع به چه چیزی قرار است صحبت شود اما در مثال دوم مشخص نیست.

  • anything

کلمه anything هم در زبان انگلیسی مانند something می تواند در جایگاه ، ضمیر و قید قرار گیرد و در لغت به معنای «هرچیزی» ، «چیزی» یا «هیچ چیزی» میباشد.

این کلمه گاهی اوقات معنایی نزدیک به everything دارد. به مثال زیر توجه کنید:

You can choose anything from the menu.
هرچیزی که بخواهید میتوانید از منو انتخاب کنید.

گاهی اوقات معنایی نزدیک به nothing دارد. به مثال زیر توجه کنید:

There isn’t anything to eat.
هیچ چیزی برای خوردن نیست.

یا بهتر است بگوییم چیز زیادی برای خوردن نیست. چون anything معنایی نزدیک nothing دارد. اما به معنی «هیچ چیز» در جملات منفی بکار می رود.

  • nothing

کلمه nothing هم در زبان انگلیسی مشابه دو کلمه قبل میتواند در جایگاه ، ضمیر و یا قید قرار گیرد و در لغت به معنای «هیچ» ، «ابدا» و «نیستی» می باشد.

I nothing to say.
هیچی برای گفتن ندارم.

I know nothing about you.
راجع به تو هیچ چیزی نمیدانم.

در اینجا کاربرد nothing به معنی «هیچ چیزی» مانند anything است، اما در جملات مثبت بکار می رود و مفهوم منفی به جمله می دهد.

سوال کردن با کلمه anything

اغلب هنگامی که جواب سوال را بدانیم یا از جواب مطمئن نباشیم از این کلمه برای طرح سوال استفاده میکنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

Is there anything to eat?
چیزی برای خوردن هست؟

این جمله از نظر معنایی کاملا مشابه جمله زیر است:

Isn’t there anything to eat?
چیزی برای خوردن نیست؟

همانطور که مشاهده کردید کلمه anything غالبا جواب منفی دارد و در مواقع منفی به کار برده می شود.

سوال کردن با کلمه something

Are you looking for something?
داری دنبال چیزی میگردی؟

در زبان انگلیسی این جمله از نظر معنایی کاملا مشابه جمله زیر است:

Aren’t you looking for something?
دنبال چیزی نمیگردی؟

همانطور که مشاهده کردید کلمه something غالبا جواب مثبت دارد و در مواقع مثبت به کار برده می شود.

منبع: آموزش آنلاین آیلتس آرمانی