عمومی

کریدور راه آهن ترانزیتی شمال-جنوب

1400 در ماه ژوئیه چند پیشنهاد کلیدی از دیدگاه یک معلم راه و شهرسازی برای بهبود عملکرد این وزارتخانه در اخبار آنلاین به وزیر راه و شهرسازی نوشتم. مقاله اصلی اینجا:

چند توصیه به وزیر آینده راه و شهرسازی

و بعد از 9 ماه دوباره با سروصدا نوشتم.

توصیه ای که 9 ماه پیش به وزیر راه و شهرسازی نوشتم

این مقالات که حاصل جمع بندی چند مقاله قبلی است، با عنوان توصیه هایی برای وزیر آینده راه و شهرسازی، قبل از انتخاب وی به سمت این وزارتخانه تهیه و نوشته شده است. آیا در مقاله دوم حتی از تاخیر در اجرای برخی از پیشنهادات صحیح و منطقی خود شکایت کردم؟ در اینجا می خواهم به دو نکته مهم از این مقالات که برجسته کردم اشاره کنم.

الف) خطوط راه آهن و دروازه های بهشت ​​در کشور

ب) سیاست منطقه ای همیشه ثابت نمی ماند

در گذشته بارها در مقالات خود تاکید کرده ام که با توجه به شرایط جنگ در اوکراین و اهمیت ترانزیتی این کریدور، باید همواره در جهت بهره برداری از این خط راه آهن کلیدی و استفاده از مزیت های غنی آن تلاش کنیم. الحمدلله امروز در اخبار دیدم که بالاخره پس از پشت سر گذاشتن مشکلات سیاسی فراوان، به نظر می رسد امروز در اجلاس 6+2 توافق نهایی برای فعال سازی این کریدور حیاتی و مفید ریلی برای کشور حاصل شد که دلیلی بر این امر است. خوشحال. فقط امیدوارم برنامه ریزی کامل برای فعال نگه داشتن این راه آهن ترانزیتی در دستور کار دولت محترم باشد. همین خبر.

موافقتنامه فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب بین تهران، مسکو و باکو

ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در اجلاس ترانزیتی 6+2 ایران و کشورهای آسیای میانه بر سر فعال سازی شاخه غربی کریدور شمال – جنوب به توافق رسیدند.

* کارشناس ارشد زمین مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار باز تسلیح و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور.

6565