عمومی

نماد قدرت هویتی ایران – سرگرمی برای همه

انقلاب اسلامی برای جامعه ایران هویت رو به رشدی داشت که به طور عینی و عملیاتی فاصله معنایی آن را از لشکرکشی های طولانی مدت مشخص می کرد. گفتمان سلیمانی، علاوه بر سنجش های نظامی و قدرتمند، ج. آ. ایران، وسعت تعامل آن با نیروهای طراحی، حاکمیت، استقامت و مقاومت را منعکس می کرد که هویتی دوگانه برای امت اسلامی انقلاب ایجاد کرد.
با چنین رویکردی می توان سردار سلیمان را نماد باز هویتی قدرتمندانه ایران در سایه انقلاب اسلامی دانست که در قالب فرهنگ مقاومت ابعاد جدیدی را به جهانیان معرفی کرده است.
این شیوه کنشگری «فعالیت هویت محور» است که پتانسیل مضاعفی برای ایران، منطقه، جهان داشت که نشانه های آن را می توان به راحتی به هر زبان و فرهنگی تعبیر کرد. گفتمان این کنشگری که ریشه در منطق هویت «انقلاب ـ مقاومت» داشت، گفتمان «سلطه ـ اشغالگری» به رهبری رژیم صهیونیستی در آمریکا را به حاشیه راند و آن را بسیار ناکارآمد کرد.
شهید سلیمان مغز متفکر ناکارآمدی – به حاشیه راندن گفتمان «سلطه – اشغالگری» بود که تأثیر عمیقی بر برنامه های «سیاست جهانی» منطقه ای آمریکا بر جای گذاشت. این شیوه حکومت داری مبتنی بر «هدف گرایی-مقاومت-هدایت» نه تنها هویت تاریخی ایرانیان را تقویت کرد، بلکه هویت جوامع اسلامی را احیا کرد.

زندگی پرافتخار سردار سلیمانی خون فرهنگ مقاومت بود که با شهادتش زنده تر شد. این فرهنگ نه تنها هویت ساز، بلکه حیاتی است. سلیمان بیش از آنکه یک فرمانده نظامی جنگ باشد، شخصیتی فرهیخته است، نشانگر آمادگی نسل های انقلابی در منطقه است که عواقب آن در آینده نزدیک آشکارتر خواهد شد.

موفقیت سردار سلیمانی در تحقق تفاهم انقلابی، اطاعت از رهبری، اعتقاد به پیروزی، همکاری فراملی، هدفمندی و هویت است. اگرچه این خصلت ها در شخصیت سلیمانی به اوج خود رسید، اما دوستان و فرزندان او در سراسر جهان اسلام، به ویژه در جوامع مسلمان منطقه، راه، استقامت، منطق و روش مبارزه را از او آموخته اند و گذشت زمان آن پیروزی نهایی را ثابت خواهد کرد. برای ملت‌های آزادی‌خواه مقاوم‌تر خواهد بود.

* دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، کادر آموزشی