اجتماعی

قداست لیلة الرغائب از منظر مسلمانان

سرگرمی برای همه/آذربایجان شرقی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اشاره به اینکه لیلة الرغائب در بینش مسلمانان از ایام قدسی است اظهار کرد: در این زمینه تفاسیر روایی و سخنان بسیار گفته شده اما تفسیر پدیدارشناختی از این پدیدار قدسی صورت نگرفته است. اینجاست که امروزه در زندگی انسان مدرن تفسیر پدیدارشناختی از قداست این ایام ضرورت و اهمیت بیشتر می یابد.

دکتر سعید گراوند، در گفت وگو با سرگرمی برای همه اظهار کرد: لیلة الرغائب همان شب عبودیت و تفضل حق تعالی است. در فرهنگ دینی ما مسلمانان این اعتقاد حضور دارد که در این شب فرشتگان بر زمین نازل می‌شوند تا رحمت واسعه حق تعالی را بر زمین منتشر کنند. در فضیلت این شب گفته می شود که بخاطر قداست این شب که شب دعا و بندگی است گناهان انسان بخشوده می شود. گرچه برخی از محققین لیلة الرغائب را شب آرزوها هم تفسیر کرده اند اما به نظر می رسد که کامل ترین و عمیق ترین تقریر در این باره از استاد جوادی آملی باشد که بیان کرده اند:” لیلة الرغائب شب آرزوها نیست. بلکه شب رغبت‌ها و مجذوب شدن ها است”. 

وی افزود: در یک تقریر عرفانی در واقع لیلة الرغائب شب تسلیم و عبودیت و طلب و اشتیاق به سوی حق تعالی است. در این شب است که مواجهه انسان با حق تعالی آشکارا رخ می نماید. چرا که این شب در نگاهی پدیدارشناختی  قلمرو مقدس است. در قلمرو مقدس، حقائق لطیف و متعالی در ساحت حیات آدمی به حضور تام می رسند. این در حالی است که در قلمرو نامقدس امور روزمره و چیزهای معمولی و بی اهمیت، اهمیت بیشتر می یابند. 

گراوند، خاطر نشان کرد: در باب قداست زمان یکی از عمیق ترین تقریرات،  تقریر پدیدارشناختی میرچا ایلیاده است. او عقیده دارد قداست زمان از دشوارترین مسائل قابل تفسیر در پدیدارشناختی دینی است. در واقع زمان قدسی یک وجه امتیاز دارد. در یک تحلیل حداقلی وجه امتیاز لیلة الرغائب و زمان قدسی، آن است که در آن آیین و عمل آئینی رخ می نماید. در واقع می توان گفت که در زمان قدسی آدمی قلمرو تازه ای به دست می دهد که می توان آن را تجلی قداست نامید.

این استاد دانشگاه، ادامه داد: در تفسیر پدیدار شناختی در این قلمرو قدسی است که خیر و برکت و رحمت و شفقت الهی شامل حال آدمیان می گردد. اینجاست که آدمی در این ایام بایستی مراقب باشد و زمینه های ظهور این رحمت و عنایت حق تعالی را با انجام امور مشروع فراهم آورد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، بیان کرد: در رویکردی پدیدارشناختی می توان گفت که تناوب، دوام حضور، احیا و تجدید زمان قدسی، قابلیت تکرار، تطهیر و آفرینش و شکوفایی و ولادت معنوی در این شب مقدس امکان تحقق بیشتر می یابد. چرا که گفتیم این شب از ایام سعد است بر خلاف ایامی که در فرهنگ دینی نحس اند. و باید خاطر نشان کرد که حضور چنین ایام و آئین هایی در تفکر دینی نشان آن است که انسان امروز همچنان مشتاق حیات معنوی جاوید در همین جهان کنونی است که از طریق دو مقام معرفت به حقائق و عبودیت در پیشگاه حق تعالی امکان پذیر است.

انتهای پیام