استان ها

تربیت نسل قرآنی از آموزش و پرورش آغاز شود

سرگرمی برای همه/ روزه برگزیدگان جزء ترتیل سی و ششمین جشنواره قرآن کریم خانواده دانش آموزان گفت. با آموزش، فرهنگ سازی به ویژه آموزش و اهمیت بیشتر قرآن در این دوره می توان برای تربیت نسل قرآنی برنامه ریزی کرد».

معصومه السادات حسینی آقاملک، برگزیده جزء ترتیل سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت در گفت وگو با سرگرمی برای همه، از سوی جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد گفت: «بیشتر شرکت کنندگان در این بخش افراد شناخته شده و با تجربه ای بودند که با آنها آشنایی داشتیم.

او گفت. “میزبانی مسابقات در همه زمینه ها خوب بود” تنها ایراد آن اقامت کوتاه است که در صورت حضور همه شرکت کنندگان در اختتامیه بر شور و جذابیت مسابقه افزوده می شد.

برگزیدگان جزء ترتیل سی و ششمین جشنواره قرآن کریم خانواده دانش آموزان گفت. «زندگی قرآنی من حاصل تأثیر و تشویق و حمایت خانواده از قرآن است. فریاد زدم و کم کم مشخص شد که. من استعداد خواندن دارم.

وی افزود: همین که قرآن در متن زندگی ام حضور دارد، راه قرآن را می روم، شرکت در این گونه مسابقات، نعمت بزرگی است، این انس با قرآن می آورد: برای من تأثیرات عاطفی بسیار مثبت و آرامش زیاد در هنگام تلاوت. قرآن بسیاری از انرژی های منفی را از بین می برد، برای اطرافیانش مؤثر است، مگر برای خودش، قاری.

برگزیده سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانش آموزان گفت: با آموزش، فرهنگ سازی، به ویژه در عرصه تعلیم و تربیت، با استفاده بیشتر از قرآن در این دوره، می توان تربیت نسل قرآن را طوری برنامه ریزی کرد که واجب نباشد». مردم و مردم آماده هستند تا به این سمت فشار بیاورند.

انتهای پیام: