اجتماعی

اجرای طرح «بهزیستی روانشناختی دوران سالمندی و پیش سالمندی»

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور از اجرای آزمایشی طرح «بهزیستی روانی سالمندی و پیش از سالمندی» در استان های خراسان رضوی و فارس خبر داد.

بهزاد وحیدنیان در گفت وگو با سرگرمی برای همه. وی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح بهزیستی روانشناختی سالمندی و پیش از سالمندی گفت: با در نظر گرفتن وضعیت دریچه جمعیتی کشور و حرکت به سمت سالمندی باید تلاش کرد تا کشور دوران سالمندی فعالی داشته باشد. . به همین دلیل است که سازمان اجتماعی برای بهزیستی روانی سالمندان و مراقبان برنامه ای تدوین و تدوین کرده است که پیش از آن نیازهای روانی و توانمندسازی سالمندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر گروه های مراقبین سالمند تمرکز می شود. واحدهای مراقبتی و خانگی و تیم های خدمات موردی سالمندان در چند فاز طراحی شده اند.

او اضافه کرد: فاز اول این طرح به صورت پایلوت در استان های خراسان رضوی و فارس در حال اجراست. بر اساس این نظر، نیازهای روانی دوران سالمندی و پیش از سالمندی باید به طور ویژه در برنامه ریزی و دستور کار دولت گنجانده شود تا بتوانیم سالمندی پویا در کشور زندگی کنیم. اگر این موضوع حل نشود، هزینه های مرتبط با اقتصاد سلامت افزایش می یابد.

مدیر کل مشاوره و مسائل روانشناختی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد. «هرچه افراد شایستگی بیشتری داشته باشند و با جدیت بیشتری به موضوع نگاه کنند، مشکلات دوران سالمندی و هزینه های تحمیل شده به کشور کمتر می شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای این برنامه مرحله‌ای است و گروه‌های مشمول این برنامه مشخص شده‌اند، توضیح داد. اکنون اکثر نیازمندان در سه دهک پایین، افراد جامعه تحت پوشش سازمان اجتماعی و مردم هستند. مراکز شبانه روزی و سالمندانی که در خانه نگهداری می شوند و به نحوی با یک سازمان اجتماعی در ارتباط هستند (در هر دو استان خراسان رضوی و فارس) تحت پوشش این برنامه هستند که برای تحقق این هدف طراحی شده است. جامعه، کتاب های مختلف و برنامه های خاص با موضوعات خاص.

وحیدنیا اشاره کرد. «به امید خدا پس از ارائه این دوره ها، نظارت فعال دستیاران در مدت 3 تا 6 ماه انجام می شود و وضعیت این سالمندان بررسی می شود.

انتهای پیام