عمومی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

این چیزها به خوبی نشان می دهد ،اینترنت و فضای مجازی عرصه جدیدی برای سیاست ایجاد کرده است ،فضایی هستند که در آن افراد، گروه ها ،متفاوت و معتبر ،بازیگری و سیاست، آنها برده اند.

سیاست سایبری یک مفهوم دو بخشی است ،باید در تعامل و پیوند دو عرصه سیاسی تامل کرد (محل دوستی، همکاری، رقابت، درگیری و جنگ برای ارزش ها ،و علایق) و اینترنت (فضای بازیگری جدید) دارد. برخی از کارشناسان حتی فراتر از این هستند، به عنوان بحث در مورد سیاست سایبری بروید سیاست عالی» در عوض خط مشی پایین» انجام داد، هستند.

در زمینه روابط بین ،بین المللی متاثر از سنت، ism، سوالات بین، بین الملل به موضوعات بسیار مهم و حیاتی مانند مسائل امنیتی و مسائل کم اهمیت تر مانند مسائل اقتصادی تقسیم می شود ،بودن. برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل اهمیت فضای مجازی، ،سیاست سایبری باید به عنوان یکی از مهم ترین، حیاتی ترین و امنیتی ترین مسائل یا خط مشی های بالا مورد توجه قرار گیرد. اشاره می کنند، امروز آن را به یک میلیون تبدیل کنید! ،صدها نفر در سراسر جهان به رایانه و اینترنت دسترسی دارند و هر روز بر تعداد کاربران و سطح و عمق استفاده از اینترنت افزوده می شود.، این امر فضای بسیار مهمی برای بازیگری و در نتیجه سیاست ایجاد کرد. در مورد تعداد کاربران هر روز و همچنین سطح فناوری، می افزاید، بودن. در چنین شرایطی فضای مجازی نقش مهمی در هدایت افکار عمومی و ایجاد اولویت دارد، و آرزوها، دیپلماسی عمومی، جاسوسی، براندازی، جنگ، درگیری و هر چیزی که در واقع فضای سیاسی واقعی را می سازد، دارد.، دادن. در نتیجه باید به فضای مجازی به عنوان بخشی از سیاست بالا نگاه کرد.

چارچوب نظری و مهم ترین تأثیرات فضای مجازی بر سیاست و روابط بین الملل شامل سه موضوع اصلی است. اولین موضوع؛ ارائه «دستور مفهومی» برای تبیین رابطه فضای مجازی و سیاست. سوال دوم؛ شناخت و اعتقاد به ارتباط گسترده فضای مجازی و سیاست. سوال سوم؛ توضیح راه و مسائل مهم در این رابطه.

حالت اول مربوط به تعامل مرکز با مرکز است. در واقع در این شرایط دو زیرسیستم با هم قطع می شوند که در داخل دو عامل از نوع مرکزی عمل می کنند. در این شرایط ارزش‌های اساسی و حیاتی آنها تغییر کرده و تنظیم فرآیند وابستگی متقابل در قالب افزایش رفاه یا جلوگیری از از دست دادن آن، بالاترین ارزش تلقی می‌شود، بنابراین تهدیدها فراتر از حالت سنتی است. و به عنوان تهدیدهایی تلقی می شوند که رفاه را با ناکارآمدی مواجه می کند و می تواند توسط عوامل متعدد دولتی یا غیردولتی انجام شود و در نهایت آسیب پذیری ها بر حسب قدرت نظامی ضعیف تعریف نمی شوند. آسیب‌پذیری‌ها بر اساس ناتوانی در مقاومت در برابر اثرات نامطلوب فرآیندهای جدید به‌ویژه فرآیند وابستگی متقابل اقتصادی و فرآیند تنظیم آن برای افزایش رفاه تعریف می‌شوند. از سوی دیگر، نظام بین‌الملل در مجموع در این لایه، در راستای ثبات و تداوم، در مواجهه با تهدیدات و عوامل جدید، با آسیب‌پذیری مرتبط با سازمان‌دهی الگوهای رفتاری و تنظیم فرآیندهای جدید مواجه است.

حالت دوم مربوط به تعامل با محیط و برخورد دو محیط است. در این محیط‌ها، که می‌توان آن‌ها را نیز به عنوان مناطقی از هرج و مرج تصور کرد، امنیت با چهار پارامتر تشکیل‌دهنده آن و یک قالب سنتی تعریف می‌شود. در محیط مذکور، فرآیندهای مدرن از اولویت و اولویت برخوردار نبودند، عمدتاً به این دلیل که نیروهای عمیق سیستمی در این حوزه کارآیی لازم را نداشتند و در نتیجه نتوانستند فضای جدیدی ایجاد کنند. در نتیجه چنین محیط هایی، اصل هرج و مرج مهمترین اصل نظم تلقی می شود.

این زیرسیستم با مشکل بقای واحد مواجه است و مهمترین آسیب پذیری آن در توزیع قدرت و ساختار نابرابر قدرت نهفته است و مؤثرترین مکانیسم بقا تعادل است. قدرت در اشکال مختلف آن در نهایت حالت سوم از تلاقی دو محیط مرکزی و محیطی تشکیل می شود. به عبارت دیگر، محیطی با ویژگی های سنتی با محیطی با ویژگی های مدرن تعامل دارد. در این حالت، به دلیل نفوذپذیری محیط به محیط مرکزی، جریان ها از مرکز به سمت حاشیه جریان خواهند داشت. در چنین شرایطی، حاشیه با عوامل بسیاری از مرکز، اعم از دولتی و غیردولتی مواجه است. این عوامل ارزش‌های اصلی و حیاتی پیرامون نظام از جمله ارزش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی آن را تهدید می‌کنند و در برخورد با این تهدیدات، قاعده سیاست سایبری جایگزین یا در کنار سیاست واقعی اعمال می‌شود.

در نهایت فضای جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته است که بر اساس نظریه ها، رویکردها و سطوح گذشته قابل تحلیل نیست. در واقع محتوا و فلسفه فضای جدید که فضای مجازی نامیده می شود با گذشته بسیار متفاوت است. در این فضای جدید انواع جدید و متفاوت دوستی، همکاری، رقابت، دشمنی و جنگ در کنار الگوهای گذشته ایجاد شده است. علاوه بر این بازیگران سنتی نیز به بازیگران متنوع و متفاوتی اضافه شده اند که بسیار مبهم و غیرقابل پیش بینی هستند. در نتیجه این شرایط باید بر نظریه‌ها، رویکردها و دیدگاه‌های جدیدی تأکید کرد که بسیار انعطاف‌پذیرتر و بازتر از قبل هستند.

6565