عمومی

معیار رد صلاحیت‌ها در انتخابات کانون وکلا چیست؟

این امر در کانون وکلا با وجود شفافیت قانون دیده می شود. دخالت در اساسی ترین کارکرد یک نهاد مدنی، یعنی انتخاب رهبران. به معنای حفظ استقلال کانون وکلا نیست. تنوع حضور و حیات نهادهای مدنی نقش اساسی و انکارناپذیری در شکل گیری و تحقق الزامات جمهوری و دموکراسی دارد.

در جوامع توسعه یافته، نهادهای مدنی نقش کنترل نظام های سیاسی را ایفا می کنند و کاستی ها و ناکامی های رژیم سیاسی در انجام وظایف تعیین شده دقیقاً از طریق کنترل این گونه نهادها مشاهده می شود. بنابراین در اکثر رژیم های سیاسی مسیر توسعه کشورها بر اساس کارکرد مؤثر و باورپذیر چنین نهادی تعریف و تبیین می شود. نهادهای مدنی الگوی کاهش یافته یک نظام سیاسی آرمانی هستند که در آن ارکان حکومت با رای مستقیم شهروندان امور را اداره می کنند و با فرض سهل انگاری و نقص ناظران مدنی که مجبور می شوند، در قبال اعمال حاکمیت خود پاسخگو هستند. صاحبان قدرت باید پاسخ دهند و به مطالبات پاسخ دهند، شهروندان پاسخ دهند. چنین نهادی بدون تحمیل هیچ هزینه ای به جامعه به معنای کامل مستقل از دولت به حیات و فعالیت خود ادامه می دهد، این استقلال از بدنه دولت زمینه مناسبی را برای تحقق آرمان های فرد ایجاد می کند. یک نظام دموکراتیک مبتنی بر شایسته سالاری و البته جمهوری.

یک سیستم پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی که شامل برخی رفتارهای کنترل شده و یکنواخت با هدف ارضای نیازهای اساسی جامعه یا مجموعه ای از سازمان ها و جوامع اجتماعی واقع بین توده شهروندان و دولت است، نامیده می شود: نهاد مدنی …

فردیت و هویت گروه ها، انجمن ها، اتحادیه ها و غیره به عنوان نمونه هایی از نهادهای مدنی دارای وجوه مشترک بسیاری است. ارضاي نيازهاي اجتماعي تعريف شده در سازمان، رفتار نسبتاً پايدار مبتني بر ثبات، مقبوليت و ارزيابي آرمان هاي نهاد، استقلال و كنترل هيئت حاكم را مي توان از ويژگي هاي كلي غالب نهادها دانست كه به عنوان اصلي ترين ويژگي ها ذكر مي شود. و بارزترین نشانه های نهاد. با توجه به این ویژگی های کلی، در نظام های مدعی دموکراسی شایسته دموکراسی، وجود و کثرت گرایی نهادهای مدنی را شرط لازم و اساسی تحقق آن مطالبه می دانند، زیرا با توجه به کارکرد تعریف شده، فلسفه وجودی و اثباتی; نهادهای مدنی به طور قابل توجهی مورد حمایت و همراهی قرار می گیرند که همراه با شهروندان حوزه های مختلف اجتماعی شرط اصلی اجرای این معضل را تعریف می کنند.تحقق دو شرط لازم برای پذیرش قدرت مستحقان و معتقد به دموکراسی. با توجه به این پرسش، انتظار غالب در جامعه مدیریت امور نهادهای مدنی مبتنی بر دموکراسی و اراده آزاد اعضا در انتخاب مدیران و متولیان امور داخلی صنفی نهاد است.

بنابراین واضح و بدیهی است که مداخله قدرت حاکم در امور داخلی نهادهای مدنی با مختصات و ویژگی های معمولی که برای چنین ساختاری تعریف شده است در تضاد است. چیزی که مدت هاست در رهبری کانون های وکلا به عنوان تنها نهاد مدنی باسابقه کشور نادیده گرفته شده است، استدلال های مختلف برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در هیئت مدیره. مراکز، راه ساده و روشن انتخاب این نهاد مدنی با چالش ها و مشکلات غیرقابل تصوری مواجه است.

رد صلاحیت بیش از نیمی از کاندیداهای هیأت مدیره کانون مرکزی وکلای دادگستری نمونه ای از دخالت های دستگاه های حاکمیتی در مدیریت نهادهای مدنی است که در قالب قیم می آید.

صرف نظر از وظایف و وظایف سازمانی نهادها که در اساسنامه و پروتکل تشریح شده است، مردم اغلب مسئولیت این مراکز را پاسخگویی به خواسته ها و انتظارات شهروندان خود می دانند که از سوی دولت نادیده گرفته می شود. این نهاد نمی تواند در اساسی ترین بخش تصمیم گیری خود، یعنی انتخاب مدیران، مستقل از دولت عمل کند.

با توجه به خاستگاه اصلی نهادهای مدنی چگونه می توان انتظار عملکرد مؤثر داشت؟ اگرچه چالش مذکور به عنوان یکی از معضلات نهاد حقوقی ذکر می شود، اما روی دیگر موضوع، انتظارات مردمی است که مهم ترین انگیزه و عامل اصلی ادامه حیات و تلاش مدنی تلقی می شود. نهادها به عبارت دیگر، جلسات با چنین سلیقه ای نه تنها اعتماد نهادهای مدنی را زیر سوال می برد، بلکه بذر ناامیدی را در بدنه جامعه می کارد و نسبت به فعالیت ها و کارکردهای این گونه نهادها بی اعتمادی می کند. .

بنابراین بررسی این گونه معاملات با فرض اینکه دولت خود را صالح به دخالت در امور داخلی کانون های وکلا می داند، بهتر است استانداردها و استانداردهای قابل تشخیصی را در این امور تعریف و ارائه کند، اما وظیفه وکلا است; و انجمن ها وکلا باید در این بند توضیح داده شوند.

* وکیل – شیراز