اقتصادی

ماجرای پیامک سازمان مالیاتی به صاحبان مشاغل

سازمان امور مالیاتی در پیامکی به صاحبان مشاغل اعلام کرد که برای مشاهده اظهارنامه مالیاتی خود در کارت ابلاغ الکترونیکی خود به درگاه ملی خدمات الکترونیک این سازمان مراجعه کنند.

به گزارش سرگرمی برای همه، سازمان امور مالیاتی در پیامکی خطاب به بازرگانان اعلام کرد. «مودی عزیز، اسب مالیاتی با عنوان اسب نهایی اظهارنامه مالیات بر درآمد نقطه ج» در اختیار شما قرار گرفته و در اطلاعیه الکترونیکی شما قرار داده شده است. کارت برای مشاهده مشخصات مقاله به آدرس «بی درنگ به آدرس my.tax.gov.ir» مراجعه کنید. نیازی به مراجعه به اداره مالیات نیست.»
ماجرای این پیامک به این موضوع برمی گردد که بر اساس قسمت اخیر قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1394/04/31) (اصلاحی 1394/04/31) در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی به ترتیب مقرر خودداری کند. طبق قانون مهلت و مطابق با مقررات، IRA یک اظهارنامه مالیاتی حسابداری را بر اساس اطلاعات اقتصادی فعالیت های مالیاتی جامع مالیات دهندگان تهیه می کند که طبق فرم ارزیابی مالیات نیاز به مالیات مناسب دارد.

ضمناً مطابق قسمت اخیر ماده ۲۲ جزء ۳ ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت سود و زیان. و هزینه ها یا خلاصه‌ای از درآمد و هزینه‌ها که ضمیمه اظهارنامه مالیاتی است، یا اظهار صفر مبالغ کامل هر یک از صورت‌های مالی فوق، حسب مورد، نباید به عنوان تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موارد زیر تلقی شود: با احکام قانونی مربوطه

در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مفاد قانونی فوق با صدور اطلاعیه ای مبنی بر تنظیم اظهارنامه تشخیص و ارائه فرم محاسبه مالیات برای مودیان ذیل می باشد.

1) واحدهای اقتصادی که طی سال 1398 نامه ای مربوط به موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم با شرایط قانونی مندرج در دستورالعمل های واصله بر اساس مقررات و مستندات قانونی ارائه می کنند. مشمول تبصره این قانون نیستند (100).

2) کلیه مؤدیانی که اظهارنامه عملکرد سال 1399 آنها مطابق با توضیحات فوق منطبق با مقررات قانونی نبوده است.

3) کلیه مؤدیانی که در مهلت مقرر در قانون از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فعالیتهای تجاری خود امتناع ورزیده اند.

سازمان امور مالیاتی همچنین تاکید کرد که مودیان مالیاتی در صورت مخالفت با گواهی تشخیص مالیاتی صادر شده تحت اظهارنامه مالیاتی ارزیابی خلاق، باید اظهارنامه مالیاتی برای فعالیت واقعی خود را مطابق با اظهارنامه مالیاتی واقعی ارائه کنند. مقررات سازمان امور مالیاتی مربوطه.

علاوه بر این، مودیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر در قانون، امکان شنیدن یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی را نخواهند داشت.

انتهای پیام: