ورزشی

خبرنگار حرمت دارد آقایان – سرگرمی برای همه

بدرفتاری مجدد با خبرنگاران و این بار در فرودگاه امام خمینی. ماجرا از این قرار بود که رسانه ها ساعاتی قبل برای پوشش خبری ورود موکب فوتبال ساحلی به ایران به فرودگاه رفته بودند. تشنه و گرسنه. اما مسیر برخورد عوامل فرودگاهی با این صنف پرتلاش ورزشی به گونه ای بود که نه تنها همه حاضران، بلکه خبرنگارانی را که منتظر ارسال این خبر به رسانه ها بودند نیز متاثر کرد و از این موضوع ناراحت هستند.

دست زدن و هل دادن خبرنگاران به هیچ وجه زیبا نیست و اگر اخبار فوتبال ساحلی پوشش داده نمی شد، خوب بود روابط عمومی فرودگاه امام با ارسال نامه ای به رسانه ها از ورود خبرنگاران خودشان به جای آن جلوگیری کنند. ساعت ها صبر کنید و به جای صحبت کردن با آنها تماس فیزیکی داشته باشید.

کار یک روزنامه نگار خبرسازی است و فوتبال ساحلی که دیشب قهرمان جام بین قاره ای شد، سزاوار این است که مانند هر رشته دیگری روی بهترین خبرها کار کند و چنین برخورد ناخوشایندی تنها خستگی را بر دوش کسانی که می توانند رانندگی کنند، باقی می گذارد. کیلومترها با خودروی شخصی جالب است که از بین تمامی رسانه ها تنها یک خبرنگار رسانه توانسته وارد منطقه شود و گزارشی از ورود کاروان تهیه کند.

البته این اولین باری نیست که با خبرنگاران این گونه برخورد می شود و با این رویه قطعا آخرین هم نخواهد بود، نباید فراموش کرد که تک تک آنها محترم هستند و این احترام قابل انتظار است. توسط مسئولین محترم، پشت نیمکت ها و همه عوامل اجرایی. کارگر را آرام کنید.

251 251