استان ها

خاک از”سرآغاز غذا” تا کلید توسعه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری سرگرمی برای همه استان سمنان، محمدرضا قاسمی آذرماه در مراسم روز جهانی خاک در اداره کل منابع طبیعی استان گفت. مدیریت و حفاظت از منابع زمین؛

وی با اشاره به برخی از مهمترین ارزش های زمین افزود: بهره برداری و مدیریت نادرست ما را با چالش فرسایش و تخریب خاک مواجه کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تبیین ارزش های زمین و توسعه فرهنگی می تواند در حفاظت از منابع زمینی کشور مفید و موثر باشد، خاطرنشان کرد:

قاسمی با اشاره به اهمیت زمین و لزوم حفاظت از این سرمایه الهی افزود: منابع طبیعی، منابع آب، زمین، هوا و خاک نیاز به مدیریت صحیح دارند و مدیریت یکپارچه بر اساس اسناد بالادستی می تواند در این زمینه مفید باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: کلید توسعه کشاورزی کشور توجه به زمین است و باید نقشه راه جامعی تهیه شود که اقتصاد مزرعه را از ابتدا در نظر بگیرد.

وی با تاکید بر بهره مندی از مشارکت مردمی و گفتمان سازی حفاظت از اراضی در سطح عمومی جامعه، تصریح کرد; خاک و تمامی اقدامات باید متناسب با وضعیت و کیفیت خاک باشد و بر اساس شناخت خاک به عنوان یک موجود زنده باشد.

قاسمی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی را تهدیدی برای پایه تولیدات کشاورزی عنوان کرد و افزود: کارشناسان می گویند که زمین منبع اصلی تولید است، زیرا 95 درصد مواد غذایی از زمین تامین می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه باید به اهمیت خاک توجه بیشتری شود، از فرسایش خاک به عنوان یک واقعیت در کشاورزی امروزی یاد کرد و تصریح کرد:

این کارشناس ارشد کشاورزی بر لزوم حفاظت بیشتر از خاک و آب تاکید کرد و خاطرنشان کرد: خاک سالم و حاصلخیز را به عنوان یک اکوسیستم زنده می شناسیم.

46: