عمومی

تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

اما در این شرایط که اروپا در یک بحران جدی قرار دارد، ابراز این دیدگاه بیانگر روحیه نژادپرستانه غرب نسبت به شرق و سایر نقاط جهان است. اگر این حرف از دهان شرقی ها بیرون می آمد، رسانه ها چه سر و صدایی می کردند؟ او با این تمثیل می خواهد این اندیشه را به عرصه اجتماعی نیز سرایت کند.

شاید این یک فرافکنی است و می خواهد بگوید که اگر به دلیل تغییرات دنیا از جمله قطع گاز روسیه و اروپا به دلیل حمله جنگل به باغ است و از قبل تقصیر آنها نیست و هر چقدر هم باشد. آنها ظالم هستند، آنها گناهی ندارند!

آنها فراموش کرده اند که اگر زمین آنها باغ شده است، پس این باغ حاصل غارت کشورهای ضعیف و عقب مانده آنهاست. به نظر می رسد شهرهایی که توسعه خود را تا حد زیادی مدیون روستا هستند و هنوز هم مدیون آن ها هستند، خود را برتر می دانند که اغلب آن را می شناسند و به آن می بالند.

کافی است تاریخ خودشان را بخوانند و ببینند در قرون وسطی چگونه زندگی می کردند و کشورهای شرقی در آن زمان از جمله چین، ایران و حتی آفریقا در چه سطحی از تمدن بودند.

از زمان به اصطلاح انقلاب صنعتی و ظهور استعمار و چپاول، تمام اشیای کشورهای مسلط به نفع اروپا و آمریکا همراه با قتل، زندان و تبعید مصادره شد و مردم به ویژه کشورهای عقب مانده به نفع اروپا و آمریکا مصادره شدند. عقب نگه داشت. با آموزش نادرست آنها باغبان هستند، دیگران جنگلبان هستند. ای کاش جنگلبانی که در نگاه بورل و در افکارش باید حیوانات جنگل باشند که خودشان لیاقتشان بیشتر از اینهاست. بیچاره هایی که بی جهت از آنها حمایت می کنند و به سمت آنها سنگ پرتاب می کنند و زندگی طبقه پایین در آن کشورها را به زندگی در کشور خود ترجیح می دهند.

6565