استان ها

ابلاغ بخشنامه مهم و لازم الاجرای استاندار خطاب به دستگاه های مختلف خوزستان / دستورالعمل ها نصب العین مدیران قرار گیرد

به گفته روزنامه نگار برن صادق خلیلیان از اهواز در بخشنامه ای خطاب به دستگاه های اجرایی ، شرکت ها ، سالن شهر موسسات واقع در منطقه موسسات ، با استناد به اسناد قانونی ، آنها را ملزم به انجام مسائلی مانند انتقال و تمرکز می کنند مالیات: و حساب های شرکت های مستقر در منطقه ، قبل از استفاده خوزستان از پیمانکاران و نیروهای محلی در اجرای پروژه ها ، دستور خرید بیمه نامه های تجاری از منطقه را صادر کرد.

این بخشنامه اجباری است و هدف آن ایجاد و استفاده از منابع و ظرفیت های موجود در منطقه و همچنین استفاده از درآمد ساکنان استان است. مواد و مراقبت فرصت های مختلف در ایالت اعلام شده است.

متن بخشنامه استاندار خوزستان به شرح زیر است.

کلیه دستگاههای اجرایی ، شهرداریها ، شرکتها ، موسسات و م institutionsسسات واقع در استان خوزستان

با سلام و احترام

استفاده از منابع و ظرفیت های موجود برای ایجاد منطقه و همچنین استفاده از درآمدهای مادی و دلسوز بنگاه های اقتصادی منطقه ، اجتماعی-فرهنگی به: رشد: ضد عفونی محصولات استانی به موارد زیر نیاز دارد:

او انتظار دارد که این راهنما کار کند ، و رعایت این مسائل مطمئناً از حمایت مالی و منطقه ای سود خواهد برد.

بدیهی است که گزارش گام به گام روسای محترم دستگاه های اجرایی به صورت ماهانه مورد انتظار است.

1. مطابق ماده 110 قانون: مالیاتهای مستقیم و همچنین بخشنامه شماره 47739/200/D سازمان مالیاتی کشور 24/9/98. در واقع تسلیم و پرداخت مالیات مربوطه است.

2 انتقال حسابهای شرکتهای مستقر در منطقه و تمرکز به بانکهای استان خوزستان

3 خرید قراردادهای بیمه تجاری (حوادث ، ساختمان ، مهندسی فنی و …) از شرکت های بیمه مستقر در منطقه.

4 بر اساس ماده 47 قانون شتاب ، برنامه ها (پروژه های) خود را به پیمانکاران واجد شرایط استانی ارائه دهید. علاوه بر این ، استخدام نیروهای محلی در منطقه را در قرارداد با همه شرکت ها و پیمانکاران با اولویت اقامت نزدیکتر و نظارت بر اجرای مناسب آن لحاظ کنید.

صادق خلیلیان

استاندار خوزستان