اقتصادی

آمادگی بانک مرکزی در اجرای هدف‌گذاری تورم

رئیس بانک مرکزی به اثر است که بانک مرکزی آماده شد برای این سیاست هدف قرار دادن تورم به منظور اجرای آن به صورت یک بیت او گفت که موفقیت و اثربخشی این سیاست ها در چارچوب گروه اقدام دولت در سریع تر انتشار اوراق بدهی های عمومی به منظور جبران این کمبود.

گزارش عبدالناصر همتی در پستی صورت دائمی با توجه به هدف قرار دادن تورم ، او گفت: ریشه تورم بالا به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در چند دهه گذشته تسلط سیاست های پولی و مالی کسری بودجه و وابستگی مداوم تسهیلی پولی برای رشد اقتصاد است.

او در ادامه گفت: در زمان فراوان منابع خارجی دولت در روند بودجه منابع بر اساس ارز و سرکوب تورم با مداخله در بازار ارز و افزایش عرضه به منظور کمک به شما را به واردات آورده در صورت کاهش درآمد ارز از روشهای مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانک رفت و آمد مکرر. این روش نه تنها پایدار است اما وجود دارد بیش از حد بسیاری از مسائل از جمله بررسی منابع را گرانتر به ارز خارجی و کاهش ارزش تولید داخلی و نوسانات اشاره چرخه تجاری به نگاه کردن به.

رئیس بانک مرکزی گفت: پس از تغییر در سیاست خارجی ارز ، مالی و سیاست های پولی کشور همراه با انباشت منابع لازم برای تداوم سیاست کنترل و ثبات به ذخیره سازی در بازار ارز خارجی است که حدود دو سال از شروع به طراحی و توسعه ابزار و عامل سیاست های پول امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست هدف قرار دادن تورم را بیش از جهان است.

با توجه به همتی در قالب یک سیاست, قطب نما, کلید سیاست پولی نرخ بانک مرکزی را “تورم هدف” باید به منظور رسیدن به آن است. این ابزار برای مدیریت حساب از شرکت در بازار باز از آن استفاده خواهد شد. همانطور که قبلا گفته شده است این سیاست در کوتاه مدت نرخ بهره در نرخ بهره در بازار آزاد یک هدف وسیله برای نیل به هدف آن خواهد بود.

رئیس بانک مرکزی در پایان گفت: موفقیت و اثربخشی این سیاست ها در چارچوب گروه اقدام دولت در سریع تر انتشار اوراق بدهی های عمومی به منظور جبران کسری بودجه این اداره ضد بطری و محصولات به پایان رسید در بودجه و البته بیشتر از تلاش برای کاهش کسری بودجه.

پایان پیام