عمومی

لوازم گفتگوی ملی را فراهم کنید

واقعیت این است که وقتی دو طرف یکدیگر را درک نمی کنند، منجر به درگیری می شود.

چنین سخنانی از سایر مقامات دولتی نیز شنیده می شد، اما تاکنون هیچ اقدام عملی برای بازگرداندن آن خلاءها صورت نگرفته است.

در هر جامعه ای اختلاف سلیقه و عقیده، تنوع فرهنگی و زبانی وجود دارد که زمانی می تواند امتیاز بالقوه ای باشد که در ترازوی حکمت و عدالت در حکمرانی سنجیده شود و به آن عمل شود.

نباید فراموش کرد که در چهار دهه گذشته ساختار مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور توسط دولت ترسیم و مدیریت شد. کاستی ها و خلأهای ایجاد شده در جامعه هم جواب می خواهد، آن دولت است.

در ارتباط با اعتراضاتی که در روزهای اخیر در کشور رخ داده است، ایجاد سازوکارهای لازم برای گفت‌وگوی فراگیر ملی بر عهده دولت است.

گفت‌وگوی بین‌دولتی می‌تواند زمینه‌ای برای ورود به گفت‌وگوی ملی باشد.

تجربه مناظره های سال 57 در سال های اول پیروزی انقلاب اسلامی نشان داد که وقتی مردم به مرحله اقناع رسیدند، به حدی وارد حکومت شدند که در شرایط سختی مانند جنگ، آن مشارکت تبدیل به همدلی شد.

می توان گفت مقایسه امروز با چهل سال قبل، مقایسه الفرغ است، البته این دو دوره را نمی توان با هم مقایسه کرد، اما شرایطی که منجر به اعتراضات سال 57 شد، اساساً با دلایل امروز تفاوتی ندارد. اعتراضات

ناکارآمدی، مفاسد اقتصادی و بی عدالتی از مواردی است که در هیچ زمانی و در هیچ جامعه ای در میان مردم قابل قبول نیست.

باید بپذیریم که ناکارآمدی و عوامل خصمانه دشمنان خارجی دو لبه قیچی است که وحدت ملی ایرانیان را به خاک و خون کشیده است.

باید موانع داخلی وحدت ملی که با گفت وگو و اصلاح اشتباهات گذشته محقق می شود، برداشته شود تا جامعه ایران مانند گذشته در برابر دشمنان خارجی متحد شود.

6565