علمی و پزشکی

تداوم ارتباط شهرداری با نظام پزشکی تهران برای ارتقای سلامت شهروندان

شهردار تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری مبتنی بر افراد در دوره جدید توسعه شهری ، گفت: ارتباط مستمر با نظام پزشکی تهران بزرگ اجرای برنامه های مشترک به بهبود سلامت شهروندان تهرانی کمک می کند.

به گزارش سرگرمی برای همه علیرضا آکانی در دیدار با محمد رئیس زاده ، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران ، بر ضرورت همکاری جدی برای استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی برای ارتقای سلامت عمومی ، “خدمات خاص جامعه” و امکانات تأکید کرد. به

وی با قدردانی از فداکاری های جامعه پزشکی در مبارزه با ویروس کرونا ، بر لزوم حفظ کرامت جامعه پزشکی ، رفع نیازهای بخش بهداشت و درمان و تأمین آنها تأکید کرد.

وی به تفاوت مزایای جامعه دولتی ، جامعه پزشکی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: “تسهیل شرایط ، ارائه خدمات به هر دو گروه ضروری است.”

در ادامه این جلسه ، رئیس زاده با درخواست برگزاری جلسات مشترک بین “نظام پزشکی تهران بزرگ” اداره بهداشت شهرستان ، بر ضرورت استفاده بیشتر اعضای نظام پزشکی از مناطق تأسیسات بهداشتی شهر تاکید کرد. به

به گزارش وب سایت شهر ، یکی از اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی تهران پیشنهاد ایجاد کارگروه های مشترک دائمی را برای فراهم آوردن شرایط برای بهبود کسب و کار جامعه پزشکی تهران و حل مشکلات آنها ارائه کرد.

انتهای پیام: