استان ها

اصلاح و بازسازی ۵۸ کیلومتر شبکه فرسوده برق شهرستان خوی با جایگزینی کابل خودنگهدار

به گزارش سرگرمی برای همه آذربایجان غربیمنصور محمد صلاحی در تشریح عملکرد شاخص مدیریت توزیع در دولت سیزدهم اظهار داشت: شبکه های کابل های خود مدیریت در این سطح شهر اجرا شده است.
وی از هفته دولت به عنوان بهترین فرصت برای انعکاس دستاوردها و اقدامات دولت یاد کرد و گفت: وی ادامه داد: با رویکرد دولت سیزدهم برای برق رسانی به روستاها، در یک سال گذشته با تلاش کارکنان این اداره کل، با ساخت 3 دستگاه پست هوایی و توسعه بیش از 9 کیلومتر شبکه هوای فشار متوسط، موفق به برق رسانی به 3 روستای کانی کیه، آرتاکندی و آک توپراک این شهرستان شدند.
مدیر توزیع برق آریس با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 9 خط هوایی برق برای رفع ضعف ولتاژ در مناطق شهری و روستایی نصب و احداث شده است، خاطرنشان کرد: ساخته شده.
او اضافه کرد: توسعه و ساخت شبکه هوای کم فشار شهری و روستایی به طول 52 کیلومتر نیز توسط این مدیریت طی یک سال انجام شد.
صلاحی نیز ادامه داد. توسعه و ساخت پل هوایی ولیعصری و روشنایی جاده کمربندی حجازی فر، آزمایش بیش از 15000 متر برای مشتریان عادی و مطالبه گر، پیرایش درختان، اصلاح بیش از 1800 متر برای مشتریان عادی و مطالبه گر و تعمیرات بازدیدکنندگان. بیش از 2500 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط ​​هوایی و زمینی و همچنین تعمیر بیش از 2200 دستگاه پست هوایی و زمینی در ابتدای دولت سیزدهم از اقدامات قابل توجه این دولت تاکنون است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از 500 متر در 3 بخش کشاورزی، صنعتی و خانگی برای مدیریت مصرف و قرائت از راه دور به کنتورهای هوشمند فهام تبدیل شده است.

48: