استان ها

کاهش نرخ تورم دراستان چهارمحال وبختیاری

علی شهریارپور با اشاره به انتشار نتایج طرح آماری قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری – روستایی توسط مرکز آمار ایران در آذرماه 1400، گفت: واحد درصد نسبت به شاخص ماه قبل.

رئیس سازمان مدیریت-برنامه ریزی منطقه همچنین تورم 12.1 ماهه آذرماه امسال را 48.1 درصد اعلام کرد که نسبت به شاخص آبان ماه 1.2 واحد درصد کاهش داشته است.تورم 12 ساله علی شهریارپور. نرخ سود در ماه منتهی به آذرماه 1400 در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 58.4 درصد، در گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی 40.6 درصد بوده که دارای 0.7 واحد درصد بوده اند.

او ادامه داد. تورم ماهانه که درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی را نسبت به ماه قبل از سرشماری نشان می دهد، در آذرماه امسال 1.6 درصد بوده که در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 1.4 درصد است. در گروه محصولات و خدمات غیرخوراکی 1.8 درصد بوده است.

علی شهریارپور با اشاره به انتشار نتایج طرح آماری قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری – روستایی توسط مرکز آمار ایران در آذرماه 1400، گفت: واحد درصد نسبت به شاخص ماه قبل.

رئیس سازمان مدیریت-برنامه ریزی منطقه همچنین تورم 12.1 ماهه آذرماه امسال را 48.1 درصد اعلام کرد که نسبت به شاخص آبان ماه 1.2 واحد درصد کاهش داشته است.تورم 12 ساله علی شهریارپور. نرخ سود در ماه منتهی به آذرماه 1400 در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 58.4 درصد، در گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی 40.6 درصد بوده که دارای 0.7 واحد درصد بوده اند.

او ادامه داد. تورم ماهانه که درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی را نسبت به ماه قبل از سرشماری نشان می دهد، در آذرماه امسال 1.6 درصد بوده که در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 1.4 درصد است. در گروه محصولات و خدمات غیرخوراکی 1.8 درصد بوده است.

48: