عمومی

سیاست انتزاع و دولت منتزع

این عبارت را برای بیان نظرم در مورد این نوع حکومت ها وام گرفته ام، از این نظر این نوع حکومت در عرصه داخلی شکاف و شکاف عمیق و مشهودی با جامعه و مردم دارد، جامعه، تحولات اجتماعی و این وضعیت را درک نمی کند. آنقدر ادامه می یابد که در مرحله ای دیگر جامعه توانایی درک را از دست می دهد و حتی اگر بخواهد ممکن نیست. خیال پردازی. غیر واقعی بودن و ندانند که در دنیایی توهمی زندگی می کنند. پذیرش ارزش های رسمی و غیر رسمی و دوگانه شدن مردم دیده می شود…دوگانگی در پوشش و ظاهر و سبک زندگی شکل می گیرد…دولت سبک زندگی خود را تبلیغ می کند اما جامعه راه دیگری را می رود و هر دو بی تفاوت هستند. به یکدیگر.

دولت های محروم از عرصه جهانی تصور درستی از دنیای مدرن و تغییرات سریع آن ندارند… و با رویکرد تهدید و دسیسه به همه رویدادها نگاه می کنند، همیشه فکر می کنند که سرشان به زمین می خورد، به همین دلیل است. به دنیا و محیط بین المللی اعتماد نکنید. به نظر می‌رسد این دولت‌ها چون در فضای سیاسی داخلی به مردم اعتماد ندارند و با آنها احساس بیگانگی می‌کنند، همین حس منفی را به فضای بین‌المللی هم سرایت می‌کنند، به عبارتی فکر می‌کنند همه در دولت نگاه می‌کنند. برای غارت و غارت، تظاهر: فریب فرودستان است و چون دولت های محروم این گونه هستند، فکر می کنند در فضای بین المللی چنین نمی شود و هیچ درکی از برابری و عدالت ندارند… قاطعانه مخالف گردشگری هستند. و روابط بین المللی و مبادلات و آنها را به دام می اندازند بیگانگان می دانند.

و نکته مهم و پایانی این است که دولت های منزوی در مواجهه با مشکلات همواره دچار بحران و تعجب می شوند و چون با علوم انسانی بیگانه هستند و دانشمندان مستقل و درستکار را نمی شناسند، در حاشیه قرار می گیرند و محاصره می شوند; مردم متنعم و سودجو هستند، نمی توانند آینده و تحولات را به درستی پیش بینی کنند و وقتی مشکلی دارند، به مشکل امنیتی نگاه می کنند، زیرا نمی توانند آن را از نظر اجتماعی درک و تحلیل کنند و واکنش های منفعلانه و فزاینده ای از خود نشان می دهند.

راه برون رفت از دولت های حذف شده از سیاست انتزاعی، کنار آمدن با علوم انسانی به ویژه علوم سیاسی و روابط بین الملل است که نشانه و مصداق آن پیوند مستقیم واقع گرایی حکومت ها و شکوفایی علوم انسانی است. کشورهای توسعه یافته و توسعه یافته

البته دولت هایی که دغدغه توسعه ندارند بیش از هر دولت دیگری از سیاست انتزاعی پیروی می کنند.

6565