درمان قارچ تنه درخت گردو

مبارزه با بیماری فتیله نارنجی گردو
عمومی

مبارزه با بیماری فتیله نارنجی گردو

به طور کلی بیماری ها، یکی از مهم ترین و خطرناک ترین دشمنان باغ ما هستند. آنها به درخت حمله…