استان ها

مطالبه کشاورزان اصفهان برای بازگشایی زاینده‌رود قانونی است

به گزارش سرگرمی برای همه از اصفهان، حسین محمدرضا اظهار داشت: «خواست کشاورزان اصفهانی خارج از قانون نیست. بنا به درخواست کشاورزان و به درخواست اتحادیه صنف کشاورزی، اجرای مصوبات شورای عالی آب، شورای هماهنگی زاینده رود، قانون توزیع عادلانه آب و همچنین مصوبه 4322 مصوبه دولت در خصوص 5/4. 3/1333 و اجرای مواد 158 و 159 قانون مدنی.

او اضافه کرد. در مصوبات مذکور، وزن و سهم آب روستائیان تعیین شده است، نیازی به مصوبه جدید قانونگذار نیست. اما مشکل این است که این قوانین و مقررات اجرا نمی شود، کشاورزان می خواهند فقط قوانین تامین حقوق کشاورزان را اجرا کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشاورزی استان اصفهان خبر داد. مشکل وزارت نیرو توزیع آب بدون احتساب میزان بدهی روستاییان ذکر شده در جدول منابع و مصارف است. بر اساس گزارش شورای هماهنگی عالی آب زاینده رود، 74.3 درصد از کل درآمد زاینده رود به اضافه تونل های حمل و نقل آب متعلق به کشاورزان و 25.7 درصد متعلق به وزارت نیرو است.

او ادامه داد. وزارت نیرو می تواند سهم خود را تعیین کند. سال گذشته سطح آب کشاورزان اصفهان 557 میلیون مترمکعب از رودخانه بود که در جلسات مختلف کمیته تنظیم مقررات آبفا و شورای تامین در 13 خردادماه 250 میلیون مترمکعب به آن اختصاص یافت. کشاورزان.

محمدرضا با اشاره به اینکه 62 میلیون متر مکعب از سهم تخصیص یافته به کشاورزان اختصاص یافت، گفت: بیش از 188 میلیون مترمکعب با مصوبه شورای تامین، کمیته سازگاری با کم آبی به کشاورزان اختصاص داده نشد.

وی اظهار داشت که: کشاورزان شرق اصفهان بیش از یک سال است که کشت نمی کنندوی گفت: روستاییان با کاشت در پاییز سال آینده درآمد کسب می کنند که این موضوع مطرح شده است.کشاورزان می توانند دو سال بدون درآمد زندگی کنند.

محمدرضا افزود: با توجه به فرا رسیدن مناطق کشت پاییزه، باید تاریخ افتتاح آب برای نیاز آبی قبلی روستاییان مشخص شود تا بتوانند زمین های خود را برای کشت آماده کنند.

وی افزود: در حال حاضر نحوه تنظیم جدول مصارف منابع وزارت نیرو اشتباه است، 74.3 درصد از حق آبه روستاییان زاینده رود نقض شده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشاورزی استان اصفهان خبر داد. درصد وزارت نیرو برای آب آشامیدنی اصفهان، توسعه صنعت توسعه کشاورزی، صنعت شرب بالادست و کشاورزی و صنعت شرب یزد خم و غیره باید در نظر گرفته شود.

48: