عمومی

امیر کبیر – سرگرمی برای همه

مرد مرد تو که امیر بزرگی است که امور وطن را می داند و می بیند.

مردی از شهر اراک به نام او نامگذاری شد.

کی وطن مثل تو، مازاد کجاست؟

ای دلیر دلیر احتمالاً سلیمان اصل تو بود

تیر در شاه دون از کجا فهمید که اسیر شهوت است؟

در طول سه سال حکومت شما کجا یافت شد، جایگزین و مشابه؟

کشتن فراری که نباید درست یا نادرست بریده شود، دردناک است.

روس ها در حال توطئه با انگلیس برای دستیابی به توافق در امور داخلی رده پایین هستند

خائنانی که حاضرند شمشیر را به دست هموطنان خود بدهند

تا به قدرتی برسند می دانند که مزدور دشمن مقابل هستند

ببینید، قول کمک به پادشاه کاجار انگلیس و روسیه را بگیرید

خارجی ها همیشه می خواهند کشور فقیر باشد

زیرا کشور دارای بودجه می خواهد زنان ناسالم شوند

بودجه تا زمانی که مخارج کم و زیاد شود به دادگاه داده می شود.

دست مردم را باید به قسمت کوچکی از خانه فقیر و غنی کاهش داد

باغ فین خانه ماتم ابدی است.

دشمنان مردم از سراسر جهان نباید جاودانه شوند.

وطن آنها که بود، خانه آنها کی بود؟

حیف است برای شما مردم ایران که قهرمان نیستید

گرچه قتل دشمنت تو را به ناحق به دنیا برده عزیز و معروف

همه مصمم هستند، مصمم به ستایش، ستایش و احترام هستند.

ای «رضا» غم زیاد است، غم زیاد است.